Finans ve Bankacılık Eğitim Portalı Kişisel Verilerin Korunması Kuralları

Birliğiniz Eğitim Portalı’nda (https://egitimportali.tbb.org.tr) yer alan e-eğitimler için sisteminize girdiğim kişisel bilgilerimin, eğitim hizmetlerinin ifası için 6698 sayılı kanun kapsamında işlenmesi konusunda açık rıza verdiğimi beyan ederim, ayrıca; kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair yapılan işlemlerin, bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğu konusunda bilgilendirildiğimi beyan ve kabul ederim.